Metaalunievoorwaarden

1 januari 2019

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.

1.2.     Het  Metaalunielid  dat  deze  voorwaarden  gebruikt  wordt  aangeduid  als  opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3.   Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4.   Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

2.2.   Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3.     De  in  de  aanbieding  genoemde  prijzen  zijn  in  euro’s  uitgedrukt,  exclusief  omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten  alsmede  kosten  voor  laden,  lossen  en  medewerking  verlenen  aan  douaneformaliteiten.

 

Artikel 3: Geheimhouding

3.1.     Alle  door  of  uit  naam  van  opdrachtnemer  aan  opdrachtgever  verstrekte informatie  (zoals  aanbiedingen,  ontwerpen,  afbeeldingen,  tekeningen  en  knowhow) van  welke  aard  en  in  welke  vorm  dan  ook,  zijn  vertrouwelijk  en  zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

3.2.   De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

3.3.   Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen  schendt,  is  hij  per  overtreding  een  direct  opeisbare  boete  verschuldigd van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.4.   Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1.   Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.

4.2.     Als  opdrachtgever  aan  opdrachtnemer  informatie  verstrekt,  mag  opdrachtnemer  bij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  uitgaan  van  de  juistheid  en  volledigheid hiervan.

4.3.     Opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  elke  aanspraak  van  derden  met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1.   Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2.   De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve  en  goedgekeurde  tekeningen  en  dergelijke  in  het  bezit  zijn  van  opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.3.   Als er sprake is van:

 • Andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
 • Meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer,  met  in  achtneming  van  zijn  planning,  nodig  heeft  om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
 • Opschorting van  verplichtingen  door  opdrachtnemer  wordt  de  levertijd  of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

5.4.   Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

5.5.   Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen  geval  recht  op  schadevergoeding  of  ontbinding.  Opdrachtgever  vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

 

Artikel 6: Levering en risico-overgang

6.1.   Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie  ter  beschikking  stelt  aan  opdrachtgever  en  aan  opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt  vanaf  dat  moment  onder  meer  het  risico  van  de  zaak  voor  opslag,  laden, transport en lossen.

6.2.     Opdrachtgever  en  opdrachtnemer  kunnen  overeenkomen  dat  opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport  en  lossen  rust  ook  in  dat  geval  op  opdrachtgever.  Opdrachtgever kan  zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3.   Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de nieuwe  zaak  de  in  te  ruilen  zaak  onder  zich  houdt,  blijft  het  risico  van  de  in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer  mag  een  stijging  van  kostprijsbepalende  factoren,  die  is  opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1.   Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2.   Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld,  terrorisme,  cybercriminaliteit,  verstoring  van  digitale  infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3.     Opdrachtnemer  heeft  het  recht  de  nakoming  van  zijn  verplichtingen op  te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4.     Indien  er  sprake  is  van  overmacht  en  nakoming  blijvend  onmogelijk  is  of  wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd,  is  opdrachtnemer  bevoegd  de  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  geheel  of  gedeeltelijk  te  ontbinden.  Opdrachtgever  is  in  die  gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

8.5.   Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1.     Opdrachtgever  moet  ervoor  zorgen  dat  alle  vergunningen,  ontheffingen  en  andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

9.2.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:

 • Grond-, hei-,  hak-,  breek-,  funderings-,  metsel-,  timmer-,  stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
 • Het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
 • Maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
 • Afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 • Verticaal en horizontaal transport;

 

Artikel 10: Meerwerk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:

 • Er sprake  is  van  een  wijziging  in  het  ontwerp,  de  specificaties  of  het  bestek;
 • De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 • Geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord  en  op  het  overeengekomen  tijdstip  kan  verrichten  en  dat  hij  bij  de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

 • Gas, water, elektriciteit en internet;
 • Verwarming;
 • Afsluitbare droge opslagruimte;
 • Op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2.  Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.3.  Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van  te  gebruiken  materieel.  Opdrachtgever  dient  opdrachtnemer  op  eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

 

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

 • Als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 • Als het  werk  door  opdrachtgever  in  gebruik  is    Neemt  opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 • Als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
 • Als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende  onderdelen  die  binnen  30  dagen  kunnen  worden  hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3.  Opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  aanspraken  van  derden  voor  schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.  In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele  verplichtingen,  met  inachtneming  van  artikel  14,  alsnog  na  te  komen.

13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van  dit  artikel,  is  de  verplichting  tot  het  vergoeden  van  schade  beperkt  tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

 • Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
 • Onder  opzichtschade  wordt  onder  andere  verstaan  schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 • Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6.  Opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  alle  aanspraken  van  derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer  geleverde  producten  of  materialen  onderdeel  uit  maken.  Opdrachtgever  is  gehouden  alle  voor  opdrachtnemer  in  dit  verband  geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

 

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

14.2.  Als  partijen  afwijkende  garantievoorwaarden  zijn  overeengekomen,  is  het  bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.

14.3.  Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer  binnen  redelijke  termijn  de  keuze  maken  of  hij  deze  alsnog  deugdelijk  uitvoert  of  opdrachtgever  crediteert  voor  een  evenredig  deel  van  de opdrachtsom.

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

14.5.  Onderdelen  of  materialen  die  door  opdrachtnemer  worden  hersteld  of  vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.

14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:

 • Alle transport- of verzendkosten;
 • Kosten voor demontage en montage;
 • Reis- en verblijfkosten en reisuren.

14.7.  Opdrachtnemer  is  pas  gehouden  uitvoering  te  geven  aan  de  garantie  als  opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

14.8. A. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundig gebruik;
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • Installatie, montage,  wijziging  of  reparatie  door  opdrachtgever  of  door derden;
 • Gebreken aan  of  ongeschiktheid  van  zaken  afkomstig  van,  of  voorgeschreven door opdrachtgever;
 • Gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.Geen garantie wordt gegeven op:

B. Geen garantie wordt gegeven op:

 • Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 • Het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
 • Onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.9.  Het  bepaalde  in  lid  3  tot  en  met  8  van  dit  artikel  is  van  overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

 

Artikel 15: Klachtplicht

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of  redelijkerwijs had  behoren  te  ontdekken,  schriftelijk  bij  opdrachtnemer heeft geklaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten,  binnen  de  betalingstermijn  schriftelijk  bij  opdrachtnemer  hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever  uiterlijk  binnen  dertig  dagen  na  factuurdatum  schriftelijk  hebben  geklaagd.

 

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1.  Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.

16.2.  Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

16.3.  Niet  afgenomen  zaken  worden  voor  rekening  en  risico  van  opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van 1 250,– per dag met een maximum van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

17.2.  Tenzij  anders  overeengekomen  vindt  betaling  plaats  binnen  30  dagen  na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten,  tenzij  er  sprake  is  van  surseance  van  betaling  of  faillissement  van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5.  Ongeacht  of  opdrachtnemer  de  overeengekomen  prestatie  volledig  heeft  uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

 • Een betalingstermijn is overschreden;
 • Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
 • Het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
 • Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag  volgend  op  de  dag  die  is  overeengekomen  als  uiterste  dag  van  betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met  vorderingen  van  aan  opdrachtnemer  gelieerde  ondernemingen  op  opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever  te  verrekenen  met  schulden  die  aan  opdrachtnemer  gelieerde ondernemingen  hebben  aan  opdrachtgever.  Verder  is  opdrachtnemer  bevoegd  zijn  schulden  aan  opdrachtgever  te  verrekenen  met  vorderingen  op  aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

17.8.  Indien  betaling  niet  tijdig  heeft  plaatsgevonden  is  opdrachtgever  aan  opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 1 75,–.

Deze  kosten  worden  berekend  op  basis  van  de  volgende  tabel  (hoofdsom incl. rente):

over de eerste 1 3.000,–  15%

over het meerdere tot 1 6.000,–  10%

over het meerdere tot 1  15.000,–  8%

over het meerdere tot 1  60.000,–  5%

over het meerdere vanaf 1  60.000,–  3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op  eerste  verzoek  van  opdrachtnemer,  naar  diens  oordeel,  voldoende  zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

 • Niet heeft  voldaan  aan  zijn  verplichtingen  uit  enige  overeenkomst met opdrachtnemer;
 • Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3.  Zolang  er  op  geleverde  zaken  een  eigendomsvoorbehoud  rust,  mag  opdrachtgever  deze  buiten  zijn  normale  bedrijfsuitoefening  niet  bezwaren  of  vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de  geleverde  zaken  terughalen.  Opdrachtgever  zal  daartoe  alle  medewerking verlenen.

18.5.  Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het  eigendomsvoorbehoud  ten  aanzien  van  deze  zaken  als  opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

18.6.  Opdrachtnemer  heeft  op  alle  zaken  die  hij  van  opdrachtgever  uit  welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

 

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

19.1.  Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen  of  vindingen.  Opdrachtnemer  heeft  daarom  het  exclusieve  recht  een octrooi, merk of model aan te vragen.

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.

19.3.  Indien  de  door  opdrachtnemer  te  leveren  prestatie  (mede)  bestaat  uit  de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever  overgedragen.  Opdrachtgever  verkrijgt  uitsluitend  ten  behoeve  van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde  en  eeuwigdurende  gebruikerslicentie  op  de  computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  elke  aanspraak  van  derden  met  betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever kan  rechten of  verplichtingen uit  hoofde van  enig  artikel  uit  deze  algemene  voorwaarden  of  de  onderliggende  overeenkomst(en)  niet  overdragen  of  verpanden,  behoudens  voorafgaande  schriftelijke  toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid  van  dit  artikel  begroot  op  de  som  van  de  kosten,  arbeidsuren  en  winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

22.3.  De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.